برندینگ

/برندینگ
برندینگ2020-04-22T16:12:57+00:00

این روزها کلمه ای که زیاد شنیده میشود برند و برندینگ می باشد. وقتی در عمق این مفهوم ورود میکنیم و به صورت اصولی آن را میشناسیم شاهد عدم وجود تفکر برند محور در کار و کسب های مان هستیم. سطحی و دم دستی در مورد برند زیاد به چشم میخورد ولی تعریفی که بتوان به ،تعاریف غلط صورت خلاصه حق مطلب را ادا کند این است که هر فرآیندی که موجب تسخیر قلب و ذهن مخاطب گردد را برندینگ می نامیم. برند پدیدهای است که در ذهن مخاطب شکل میگیرد و اگر ما در معماری آن کوتاهی کنیم این . باب طبع ما نباشد ً پدیده به خودی خود شکل گرفته و احتمالا متخصصان برند را به موجودی زنده تشبیه می کنند موجود زنده؟؟ ؟ بله …!! یعنی برند به دنیا میآید . .. رشد میکند… قوی میشود… مریض می شود … شخصیت دارد . .. و حتی میتواند بمیرد !!!… نمیتوان به موجود زنده بی توجه بود. نمی توان رهایش کرد. هر سیگنالی که از جانب ما به مخاطب خواسته یا ناخواسته انتقال پیدا م یکند در تصویر ذهنی مخاطب و شخصیت برند ما تاثیر گذار است. پس با این تعاریف پی به آن میبریم که: برند تبلیغات نیست! برند لوگو نیست! برند کارت ویزیت نیست!

برند مفهومی به وسعت کسب و کسب و کار است. هر کسب و کاری که شکل میگیرد برند با آن به دنیا میآید و از همان لحظهی نخست باید به آن توجه کرد و برایش برنامه داشت. برند در محصول خلاصه نمیشود.در خدمات نیز به همین صورت. افراد میتوانند برند باشند. کشورها میتوانند برند باشند. موسسات خیریه تیمهای ورزشی اماکن خرید یا تفریحی و تاریخی
امیدواریم بتوانیم نقش موثری در کنار کسب و کارها برداشته و به رشد و توسعه برند شان کمک نماییم. عصر حاضر عصر برندینگ است. عصری که در امتداد عصر مارکتینگ پدید آمده و علاوه بر توجه به مفاهیم نامشهود را نیز در نظر میگیرد ، مفاهیم مشهود کسب و کار که مارکتینگ به آن پایبند است و از قدرت آن در راستای اعتلای هدف استفاده می نماید.